Garanti nyckelfärdigt hus

Garantier för nyckelfärdiga hus

Vilka garantier gäller när du köper ett nyckelfärdigt hus? I stort sätt alla husleverantörer av nyckelfärdiga hus använder sig av Svensk lag stadgar att garantier för utförd entreprenad gäller i två år efter färdigställande och slutbesiktning. Efter denna gäller att entreprenören har ett grundläggande ansvar för det arbete som utförts. En så kallad ansvarstid inträder som gäller i ytterligare åtta år. Det betyder att entreprenören i vissa fall är ansvarig för fel som upptäcks i upp till tio år efter att slutbesiktning gjorts.

Det nyckelfärdiga huset är försäkrat via det försäkringsbolag husleverantören samarbetar med, så snart du tecknat entreprenadkontrakt. Försäkringen gäller i ett år efter husleveransen och utökas automatiskt i samma takt som byggnadsmaterialet levereras och byggnationen fortskrider. I samband med husleveransen erhåller ni försäkringsbrevet med de fullständiga försäkringsvillkoren.

Färdigställandeförsäkring för nyckelfärdiga hus

Den första delen av försäkringen kallas Färdigställandeförsäkring och garanterar att det nyckelfärdiga huset blir färdigbyggt som avtalat, om någon part på grund av konkurs inte längre kan fullgöra sitt åtagande. Försäkringen gäller så snart ni fått försäkringsbrevet och till tidpunkten för slutbesiktning.

Nybyggnadsförsäkring för nyckelfärdiga hus

Den andra delen av försäkringen kallas Nybyggnadsförsäkring och gäller från den tidpunkt då slutbesiktning skett och 10 år framåt. Den skyddar dig som konsument om något väsentligt fel skulle uppstå inom den tiden.